.

Doktora

DOKTORA PROGRAMINDA KAÇ DERS SEÇMELİYİM?

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

 

DOKTORA YETERLİK ÇALIŞMASI’NI ALDIĞI HALDE SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİ BAŞARISIZ SAYILIR MI?

Doktora Yeterlik Çalışmasını aldığı halde sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

 

DOKTORA PROGRAMINA KAYITLI ÖĞRENCİLER BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN DERS SEÇEBİLİRLER Mİ?

Doktora programlarında EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

 

DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen ve dört yıllık eczacılık fakültesi mezunu adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden eşdeğeri bir puan ve başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun dörtlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından en az 50 temel tıp puanı almış veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulü, diğer doktora programları için geçerli olan değerlendirme kriterlerine göre yapılır. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

 

DOKTORA PROGRAMLARINDA BAŞARI PUANLARI NASIL HESAPLANIR?

Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve yazılı veya sözlü sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES veya tıpta uzmanlık sınavı puanının %50'si, lisans derecesi ile bütünleşik doktoraya başvuranlar için lisans, diğer doktora programları için yüksek lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u ve yazılı veya sözlü sınav puanının %20'si dikkate alınır ve toplamda en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Yazılı veya sözlü sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

 

·         DOKTORA PROGRAMININ SÜRESİ NE KADARDIR?

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

·        LİSANS DERECESİ İLE KABUL EDİLMİŞ ÖĞRENCİ DOKTORA PROGRAMINI SÜRESİ İÇİNDE BİTİREMEZ İSE NE YAPILABİLİR?

Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar ile doktora tezinde başarılı olamayanların talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Öğrenciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirebilmek için bir yarıyıl ek süre verilebilir.

 

·       YETERLİK SINAVINA NE ZAMAN GİRİLİR?

Yeterlik sınavına, derslerini ve seminerlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar girmek zorundadır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

 

·         YETERLİK SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER NELERDİR?

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. İlgili yarıyıllarda ders kaydını yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sınavlara girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Bu sınav hakları sonunda başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

 

·         TEZ İZLEME KOMİTESİ NE ZAMAN VE NASIL KURULUR?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim dalı dışından yer alacak üye özellikle tez konusuna yakın öğretim üyesi olmalıdır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

 

·         TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI EN GEÇ NE ZAMAN YAPILIR?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur

 

·         DOKTORA TEZ ÖNERİSİNE DÜZELTME VERİLEN ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ NASIL BİR SÜREÇ İZLENİR?

Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

 

·         DOKTORA TEZ ÖNERİSİ REDDEDİLEN ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ NASIL BİR SÜREÇ İZLENİR?

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 

·         DOKTORA TEZ ÖNERİSİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ NASIL BİR SÜREÇ İZLENİR?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 

·         DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİNİN SAĞLAMASI GEREKEN KOŞULLAR NELERDİR?

Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu başarılı bir şekilde sunması, hazırladığı en az bir ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale, patent/faydalı model belgesine sahip olma şartlarından birini Üniversite adı altında yerine getirmiş olması ve lisansüstü yönetmelik çerçevesinde belirlenen süreler içinde asgari ders/kredi koşullarını sağlaması gerekmektedir.

 

·         DOKTORA TEZ JÜRİSİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Doktora tez jürisi, danışman ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

 

·         DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVLARINDAN JÜRİLERDEN BİRİNİN GELMEMESİ DURUMUNDA NASIL BİR YOL İZLENİR?

Sınav jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde EABD/EASD başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda, dışarıdan olan yedek üye sınava davet edilir.

 

·         DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVI TAMAMLANMASINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER?

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 25 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Akademik

  • Programlar