.

Tezli Yüksek Lisans

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;

a) Lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokul diplomasına ve başvurduğu programın puanı türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

b) YÖK tarafından kabul edilen ve ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine girmiş olma şartı aranır.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞARI PUANLARI NASIL HESAPLANIR?

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanına göre başarı notu hesaplanır. Başarı notu hesaplamasında ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %40'ı, yabancı dil puanının %10'u dikkate alınarak sıralama yapılır. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların değerlendirilmesi, yetkili kurulların talep etmeleri halinde ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı, yazılı ve/veya sözlü sınav veya uygulamalı sınav sonucuna göre başarı notu hesaplaması yapılır.  Başarı notu değerlendirmesinde ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si, yabancı dil puanının %10'u ve yazılı ve/veya sözlü sınav veya uygulamalı sınav puanının %20'si dikkate alınır ve sıralama yapılır.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ SÜRESİ NE KADARDIR? 

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına geçerli bir mazereti olmadan girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA KAÇ DERS ALMAK GEREKİR?

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA LİSANS PROGRAMINDAN VEYA BAŞKA BİR ENSTİTÜ VEYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN DERS ALABİLİR Mİ?

Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer enstitülerde ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

 

TEZ ÖNERİSİ NE ZAMAN VERİLİR?

Tez önerisi, öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra takip eden dönemin başına kadar danışmanın onayı, EABDAK/EASDAK kararı ile enstitüye önerilir ve EYK onayı ile kesinleşir. Tez önerisi değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygulanır.

 

TEZ SAVUNMASINA GİRMEK İÇİN HANGİ KOŞULLARIN SAĞLANMASI GEREKİR?

Bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster/sözlü olarak sunulmuş en az bir bildiri veya ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale veya başvurusu kabul edilmiş patent/faydalı model hazırlama şartlarından birini Üniversite adı altında yerine getirirmiş olması (2020-2021 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler için) ve En az dört yarıyıl ve 120 AKTS’lik, 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından ders alması gereklidir.

 

TEZ SAVUNMA SINAVINDA DÜZELTME KARARI SONRASI NE YAPILIR?

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 

TEZİ REDDELİLEN ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ NE YAPILIR?

Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre içerisinde öğrenciye tezsiz yüksek lisans programının gereklerini yerine getirebilmek için bir yarıyıl ek süre verilebilir.

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVLARINDAN JÜRİLERDEN BİRİNİN GELMEMESİ DURUMUNDA NASIL BİR YOL İZLENİR?

Sınav jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde EABD/EASD başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda, dışarıdan olan yedek üye sınava davet edilir.

  

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK SEVK TEHİRİ NE KADAR SÜRE İÇİN UZATILIR?

Tezli Yüksek Lisans programlarında Askerlik sevk tehirleri bir defaya mahsus Enstitümüz tarafından Asker Alma Bölge Başkanlığından talep edilir. Sevk tehir tarihi ile ilgili takip işlemleri öğrenciler tarafından yapılması gerekir. Bakaya durumda olan veya başka nedenle sevk tehiri ertelenmiş olan öğrencilerin sevk tehiri işlemi yapılamamaktadır.

Akademik

  • Programlar