.

Genel (Başvuru, Kayıt ve Ders Alma Vb.)

·        LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE YAPILIYOR?

Üniversitemiz veya Enstitü sayfamızda yayınlanan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

 

·         LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA AİT KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Aksi bir durum olmadığı takdirde başvuruların başlayacağı akademik takvimde belirtilen tarihlerden 10-15 gün öncesinde ilana çıkılır.

 

·         AYNI ANDA BİRDEN FAZLA PROGRAMA KAYIT YAPTIRILABİLİR Mİ?

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

 

·         LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU YAPMAK İSTEYEN DOKTORA VE TIPTA/DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ADAYLARDAN ALES İSTENİR Mİ?

Doktora ve tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların yüksek lisans programına başvuru yapması halinde, ALES sınavına girme şartı aranmaksızın ALES puanı 70 olarak değerlendirilir.


·        TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURABİLİR Mİ?

6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

 

·       DANIŞMAN ATAMASI NASIL YAPILIR?

Kesin kayıt sırasında öğrenciden danışman tercih formu doldurması istenir. Her öğrenci için çalışmak istediği alan ve danışman tercihi dikkate alınarak Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri arasından EABDAK/EASDAK tarafından enstitüye danışman önerilir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde atanır. 

 

·         TEZ DANIŞMANLIĞI HANGİ DURUMLARDA DÜŞER?

Danışmanın üç aydan fazla başka bir kurumda görevlendirilmesi, atanması, Üniversiteden ayrılması ya da olağan dışı durumlarda danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.

 

·        BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI KİMLERE UYGULANIR?

Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar, Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar, Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olanlara uygulanır.

Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ilgili EABD/EASD önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

 

·        BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMINDA ALINACAK DERSLER LİSANSÜSTÜ DERSLER YERİNE GEÇEBİLİR Mİ?

Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

 

·        BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMINDA ALINACAK DERSLER İLE BİRLİKTE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDAN DERS ALINABİLİR Mİ? EN FAZLA KAÇ DERS ALINABİLİR? 

Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık sınıfına dâhil edilen öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılı içerisinde en çok 60 AKTS kredilik bilimsel hazırlık derslerini alabilir.

 

·        BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMININ SÜRESİ NE KADARDIR? BU SÜRE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ SÜRELERİNE DÂHİL EDİLİR Mİ?

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

 

·         ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABULÜ NASIL YAPILIR?

Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

 

·     UYATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ NASIL YAPILIR?

Yatay geçiş başvuruları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır ve Üniversitenin veya başka yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programları arasında başka bir EABD/EASD’de en az bir yarıyılı tamamlamış, geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir.

- Yatay geçiş yapacak öğrencinin enstitü programlarının başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

- Tez aşamasındaki öğrenciler yatay geçiş yapamaz.

- YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılamaz.

- Yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde enstitü müdürlüğüne yapılan başvurular öğrencinin geldiği enstitüde almış olduğu genel ağırlıklı not ortalamasına göre yüksek puandan küçüğe doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısınca öğrenci alınır.

- Yatay geçiş başvuruları ve değerlendirme, ilgili EABDAK/EASDAK’nın görüşü alınarak EYK’ca karara bağlanır.

 

·        YATAY GEÇİŞLE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİNİN KULLANACAĞI SÜREYE DAHA ÖNCE KULLANDIĞI SÜRE DAHİL EDİLİR Mİ?

Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programın tamamlanabilmesi için kullanacağı süreye daha önce kullandığı süre de dâhil edilir.

 

·        YATAY GEÇİŞLE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİNİN DERS MUAFİYETLERİ NASIL YAPILIR?

Daha önce alınmış olan derslerin kredi eşdeğerliği ile öğrencinin derslerden muafiyeti ilgili EABDAK/EASDAK’ca oluşturulan komisyonca değerlendirilir ve komisyonun önerisi EABDAK/EASDAK’nın görüşü, EYK tarafından karara bağlanır. Komisyon gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin muaf tutulduğu derslerin notu geçerli sayılır.

 

·        LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT NASIL YAPILIR?

Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci alımı ilanında istenilen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan veya eksik evrak ve benzeri nedenlerle kayıt şartlarını yerine getirmediği için kaydı yapılamayanların daha sonra hiçbir şekilde kaydı yapılmaz. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır.

 

·        DERS SEÇİMİ VE DERS KAYDI İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin, her yarıyılda açılan dersler arasından danışmanlarınca uygun görülen derslere kayıt yaptırmaları gerekir. Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora danışmaları tarafından, danışman atanmayan öğrenciler için ise, bu görev danışman atanıncaya kadar ilgili EABD/EASD başkanı tarafından yürütülür.

Bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmaması gerekir (seminer dersi/leri dâhil).

LİSANSÜSTÜ DERS KAYIT ÖRNEĞİ

 

I.  YARIYIL

DERS KODU

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

01….

Ders 1

Z/S

6

 

Ders 2

Z/S

6

 

Ders 3

Z/S

6

 

Ders 4

Z/S

6

 

Danışmanlık

Z

2

 

Uzmanlık Alan Dersi

Z

6

TOPLAM

32

II.                YARIYIL

DERS KODU

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

01….

Ders 1

Z/S

6

 

Ders 2

Z/S

6

 

Ders 3

Z/S

6

 

Seminer

Z

6

 

Danışmanlık

Z

2

 

Uzmanlık Alan Dersi

Z

6

TOPLAM

64

III.             YARIYIL

DERS KODU

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

01….

Danışmanlık

Z

2

 

Uzmanlık Alan Dersi

Z

6

 

Tez Çalışması

Z

24

TOPLAM

96

IV.              YARIYIL

DERS KODU

DERSLER

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

01….

Danışmanlık

Z

2

 

Uzmanlık Alan Dersi

Z

6

 

Tez Çalışması

Z

24

TOPLAM

128

.

.

.

.

.

.

 

 

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı veya öğrenim ücreti çıkan ve ödemeyenlerin kaydı yenilenmez. Katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumlarda geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

 

·        ÜNİVERSİTE ENSTİTÜLERİNDEN BİRİNDE VEYA BİR BAŞKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN DERS ALINABİLİR Mİ?

Lisansüstü öğrencilerin ders programlarında gerekli görülmesi halinde ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK’nın kararı ile Üniversite enstitülerinden birinde veya bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından en fazla iki ders almaları sağlanabilir. Alındığı programın zorunlu derslerinden olmamak kaydı ile bu derslerden başarılı olma şartı aranır ve kredi yüküne sayılır.

 

·        BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ DERSİ ZORUNLU MUDUR?

Lisansüstü öğrencilerin, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersi lisansüstü eğitimi sırasında alması zorunludur.

 

·       DERS SAYDIRMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önce lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları danışman veya yetkili öğretim üyesinin görüşü, ilgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin aldıkları krediler, izledikleri programlardaki ulusal kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile danışman ve EABD/EASD başkanının önerisi ve EYK’nın onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir. Ders muafiyeti talepleri, her yarıyılın başlangıcından itibaren ilk iki hafta içinde yapılır ve takip eden bir hafta içinde sonuçlandırılır.

 

·        DERS EKLEME, BIRAKMA VE DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, seçtiği dersleri, kayıtlı oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme/ekle-sil süresi içinde danışmanın onayı ve EYK kararı ile ders bırakabilir veya değiştirebilir.

 

·        BİR ALT PROGRAMDAN DERS ALMA İŞLEMLERİ ASIL YAPILIR?

Lisans programında almamış olmak şartıyla tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla üç dersi danışmanın onayı ile lisans programındaki derslerden seçebilir. Doktora öğrencileri, danışmanın uygun görüşü ile yüksek lisans programından ders alabilirler. Doktora programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi yüküne sayılmaz.

 

·        LİSANÜSTÜ ROGRAMLARDA DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları programlarda teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez. Devamsızlık nedeniyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık nedeniyle tekrarlanan dersler için devam şartı aranmaz.

  

·        SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler ve derslerden sorumlu öğretim üyeleri, sınav sonuçlarının otomasyon sistemine girilmesinden itibaren beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıtlarının ve başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. EYK’ca oluşturulan komisyon tarafından incelenir, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarının görüşü alınarak en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır. Sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse EYK kararı ile düzeltilir. Sonuç yazılı olarak öğrenciye bildirilir.

 

·        DERSTEN KALAN ÖĞRENCİ FARKLI DERS ALABİLİR Mİ?

Öğrenciler, almış olduğu zorunlu ve seçmeli dersleri başarmakla yükümlüdür.

Başarısız olunması halinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

Zorunlu derslerde öğrenci başarısız olduğu zaman dersleri tekrar etmek zorundadır. Ancak öğretim programından kaldırılan zorunlu derslerin yerine ise öğrenciler danışmanın önerisi, EABD/EASD Başkanlığının teklifi ve EYK’ca onaylanan dersleri alırlar. Seçmeli derslerde başarısızlık halinde ise başarısız olduğu dersi tekrar alabilir veya yeniden başka bir seçmeli ders seçebilir. Öğrencilerin, kayıtlı olduğu yarıyılın eğitim-öğretim planında yer alan zorunlu/seçmeli ders/dersleri almaması veya dersi alıp başarısız olmaları halinde; ders adı, ders kredisi, AKTS kredisi ve içeriğinin uyması koşulu ile farklı yarıyılda açılan ders/dersleri (güz yarıyılı dersini bahar yarıyılında-bahar yarıyılı dersini güz yarıyılında) diğer bölüm/program ve birimlerden danışmanının uygun görüşü ve ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile ekle-sil haftası içerisinde ders yükünü aşmayacak şekilde ders kayıt işlemlerini tamamlarlar.

 

·        LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER KAYIT DONDURABİLİR Mİ?

Öğrencilere; ilgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle en az bir, en çok iki yarıyıl kayıt dondurma izni verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci eğitim-öğretime devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen izinlerin toplamı, program öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

Ağır hastalık, kaza, yakınının vefatı, doğal afetler ve bunun gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında kayıt dondurma izin başvurusu en geç akademik takvimde belirtilen ders kayıt ve kayıt yenileme süresi içinde kayıtlı olunan birime yapılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme haftası içerisinde sonuçlandırılarak ilan edilir.

Kayıt dondurma başvurusu birimince uygun görülen öğrenci izinli sayıldığı yarıyıl/yılın katkı payı/öğrenim ücretini ödemez. Kayıt dondurma izni başvurusu birimince uygun görülmeyen öğrenci ise ekle-sil süresi içerisinde katkı payı/öğrenim ücretini yatırarak ders kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlar.

 

·        EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ İÇİNDE TUTUKLANAN VEYA HÜKÜM GİYEN ÖĞRENERİN KAYIT DONDURMA HAKKI VAR MI?

Eğitim-öğretim süresi içinde tutuklanan veya hüküm giyen öğrenciler ya da ceza infaz kurumundayken Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ve kaydını yaptıran hükümlü veya tutuklu öğrencilerin talep etmeleri halinde kaydının bulunduğu birimin üst kurullarının kabul etmesi koşuluyla kayıt dondurma işlemi yaptırılabilir.

  

·        LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI BAŞARISIZLIK HARİCİNDE HANGİ DURUMLARDA SİLİNİR?

Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir.

Üniversiteden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre çıkarma cezası alan öğrenciler ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış, eksik veya belgelerde tahrifat olduğunun anlaşılması sonucunda öğrencinin kaydı silinerek enstitü ile ilişiği kesilir.

Kayıtları silinen öğrencilerin ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.


ÜNİVERSİTE DIŞINDAN DANIŞMAN ATANABİLİR Mİ?

Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

 

·         UZMANLIK ALAN DERSİ VE DANIŞMANLIK DERSLERİ HANGİ DÖNEMDE SEÇİLMELİDİR? 

Uzmanlık alan dersi ve Danışmanlık, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için danışmanları tarafından açılan ulusal kredisi olmayan derslerdir. Lisansüstü öğrencileri, danışmanları tarafından açılacak olan bu dersleri her dönem almak zorundadır. İkinci danışmanın olduğu durumlarda, uzmanlık alan dersi, birinci danışman tarafından açılır.

 

·         TEZ DERSİNİ NE ZAMAN SEÇMELİYİM?

En az 21 kredilik 7 ders ve 1 seminer dersini başarıyla tamamlayan ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen, öğrenciler ders kayıtlarında Tez dersini seçmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde mezuniyet için gerekli olan 120 AKTS krediyi sağlamamaktadırlar.

 

·         ÖĞRENCİ E-POSTA NASIL ALABİLİRİM?

E-posta hesabı oluşturmak için https://ogr.mehmetakif.edu.tr/ web adresindeki “Hesap Oluştur / Parolamı Unuttum” bağlantısı kullanılarak OBİS üzerindeki öğrenci bilgilerine dayalı olarak form doldurulması gerekmektedir. E-posta hesap bilgileri ya da yeni parola bilgileri OBİS üzerinde kayıtlı cep telefonlarına SMS ile gönderilmektedir. (SMS alamayan öğrencilerimizin OBİS üzerindeki cep telefonu bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.)

E-posta hesabı oluşturma kılavuzuna https://bidb.mehmetakif.edu.tr/upload/bidb/72-form-596-91149349-ogr-e-posta.pdf adresinden ya da ekteki dosyadan ulaşılabilmektedir.

Akademik

  • Programlar